ຄະນະວິຊາ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ

ທິມງານພວກເຮົາຢູ່ທີ່ໜອງຂຽວ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ເວບໄຊ

Advertisements

NAFC Organic farm

1. ສະພາບທົ່ວໄປຟາມ

           ກະສິກຳ ອິນຊີ ຖືກສ້າງຂື້ນໃນບົນພື້ນຖານແນວຄວາມຄິດຂອງຄູອາຈານໃນຄະນະວິຊາ ທຸລະກິດກະສິກຳ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເປັນສາທິດ ຄົ້ນຄ້ວາທົດຂອງຄູອາຈານ ເປັນບ່ອນຮຽນຮູ້ຝຶກ ປະຕິບັດຂອງນັກສຶກສາ ພາຍໃນ ວິທະຍາໄລ

2.  ກິດຈະກຳໃນຟາມ

1) ກິດຈະກຳປູກຝັງ

– ການປູກຜັກ: ສະຫຼັດແດງ, ສະຫຼັດຂຽວ, ສະຫຼັດກອບ ແລະ ລັອກເກດ

– ຝູ່ນຊີວະພາບ

– ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

sam_9871

ຜັກລັອກເກດ ( Rocket salad ) ເປັນຜັກສະຫຼັດທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການສູງ ຄົນຢູຣົບນິຍົມບໍລິໂພກຫຼາຍເຊັ່ນ: ກິນກັບອາຫານ, ຂົ້ວ, ຍຳ ແລະ ເມນູ ອື່ນໆ

ຜັກ ສະຫຼັດແດງ ແລະ ຂຽວ ( Red and Green salad ) ເປັນຜັກທີ່ຄົນທົ່ວໄປນິຍົມບໍລິໂພກມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການສູງ ສ່ວນໃຫຍ່ບໍລິໂພກສົດ (ກິນດິບ) ເຊັ່ນ: ກິນກັບອາຫານ, ຍຳ ແລະ ອື່ນໆ ແລ້ວແຕ່ຄວາມມັກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ

 

ໝາກໄມ້: ມີໝາກຜຸກ, ໝາກນາວ,ໝາກລີ້ນຈີ່ ແລະ ໝາກຂາມ ເປັນການປູກແບບທຳມະຊາດບໍ່ໄດ້ໃສ່ສານເຄມີ ຫຼື ຢາຂ້າແມງໄມ້ອື່ນໆ

2) ກິດຈະກຳລ້ຽງສັດ

  • ລ້ຽງໝູຂຸມຊີວະພາບ

sam_9890

  • ການລ້ຽງໄກ່ລາດ